March 1, 2017

IELTS

IELTS (International English Language Testing System)

ieltsInternacionalni sistem za testiranje engleskog jezika ili skraćeno IELTS jedan je od najzastupljenijih vidova testiranja kod nas. Sertifikat koji izdaje IELTS međunarodno je priznat i najčešće je neophodan uslov za dobijanje radnih, studentskih ili boravišnih viza u zemljama engleskog govornog područja, naročito u Velikoj Britaniji, Australiji i na Novom Zelandu, Kanadi, SAD-u i u zemljama Zapadne Evrope.

IELTS test namenjen je kandidatima starijim od šesnaest godina. On testira sve četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje.

Postoje dva formata IELTS-a:

  • Akademski – namenjen je polaznicima koji se pripremaju za diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu, a upis kandidata direktno je uslovljen rezultatom testa.
  • Opšti – koristi se kao dokaz o posedovanju jezičkih veština koje odgovaraju zahtevima širokog društvenog i obrazovnog konteksta države u kojoj polaznik namerava da stekne srednje obrazovanje, radi i/ili živi.

Test se boduje poenima od 0-9 i rezultat je validan tokom dve godine. Broj poena koji  će biti dovoljan kandidatu određuje institucija države (univerzitet ili ambasada) u kojoj kandidat podnosi zahtev.

Slušanje, čitanje i pisanje se po pravilu polažu tokom istog dana, dok usmeni deo ispita može biti zakazan sedam dana pre ili nakon testiranja. Na rezultat testa čeka se trinaest dana.

Sadržaj ispita

S l u š a n j e se sastoji od  četrdeset pitanja i traje oko 30 minuta. Audio snimak sluša se samo jednom. Kandidati unose odgovore u Question Paper dok slušaju, a kada se CD završi, imaju deset minuta da prebace odgovore na Answer Sheet (dodatno vreme za unošenje odgovora nije dozvoljeno). Na slušanjima su zastupljeni različiti dijalekti engleskog jezika, što potvrđuje internacionalnu upotrebu IELTS testa.

Č i t a nj e je deo testa koji traje 60 minuta i svi odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet tokom tog vremena.

P i s a n j e  takođe traje 60 minuta. Beleške nisu prihvatljive kao odgovori. Na ocenu utiče  ako kandidati imaju manje reči od zadatog minimuma.

U s m e n i  deo testa podrazumeva konverzaciju sa ispitivačem u trajanju od 11-14 minuta.

 

Centar za edukaciju organizuje pripremne kurseve za polaganje IELTS ispita. Pre zakazivanja nastave vrši se besplatno ulazno testiranje kandidata, ne bi li se izvršila procena trenutnog poznavanja engleskog jezika. Nakon placementa kandidat radi test vokabulara, nakon čega profesor procenjuje jezičke kompetencije polaznika usmenim testiranjem. Nastava je najčešće individualnog tipa 1 na 1, u fleksibilnim, prepodnevnim ili poslepodnevnim terminima. Dužina trajanja nastave i fond časova uslovljeni su potrebama svakog pojedinačnog polaznika.

 

Ukoliko Vas zanima više informacija o ovom testu, javite nam se: kontakti