March 1, 2017

CPE

CPE (Certificate of Proficiency in English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)CPE predstavlja najviši nivo na lestvici Kemridž ispita. Obuhvata poznavanje engleskog jezika na najvišem C2 nivou po Zajedničkom Evropskom referentnom okviru, CEFR-u. Polaznik na ovom nivou vlada engleskim jezikom kao visoko obrazovani izvorni govornik. Polaznik je uspešno savladao gramatičke nedoumice, ima bogat rečnik, razume i koristi različite stilove i finese u izražavanju.

CPE sertifikat priznat je svuda u svetu od strane obrazovnih i državnih institucija. Važi kao dovoljan dokaz o poznavanju engleskog jezika za pohađanje postdiplomskih studija u inostranstvu. Takođe, može da služi za apliciranja na radna mesta koja podrazumevaju visoko obrazovanje.

Ispit se održava nekoliko puta godišnje, a stečeni sertifikat  je trajno validan i može se koristiti prilikom prijave za stipendije, postdiplomske studije u inostranstvu kao i prilikom apliciranja za posao u kompanijama u velikom broju zemalja i institucija.

Pripremna nastava za polaganje CAE ispita u „NS PRO GROUP-u“ zahteva besplatno ulazno testiranje kandidata čije bi znanje engleskog jezika trebalo da bude na nivou maternjeg jezika, odnosno između C1 i C2 nivoa. U toku nastave prelaze se sve jezičke kompetencije koje se testiraju na samom CPE ispitu, a to su čitanje, slušanje, upotreba engleskog jezika, govor i pisanje.

CPE ispit sastoji se iz sledećih delova:

Č i t a nj e je deo ispita, u trajanju od 90 minuta, kojim se testira poznavanje gramatike, bogatost vokabulara, izgovor i izražajnost, razumevanje određenih fraza, pojedinačnih pasusa ili celeokupnog teksta.

P i s a nj e  podrazumeva pisanje eseja na kompleksne teme, od kojih je jedna obavezna, a drugu bira sam kandidat od četiri ponuđene. Ovaj segment traje 90 minuta i zahteva od kandidata da “razmišlja na engleskom” jeziku.

S l u š a nj e  u trajanju od oko 40 minuta. Kandidat pored razumevanja teksta treba da obrazloži stavove ili mišljenja govornika.

U s m e n i  deo ispita traje oko 16 minuta. Potrebno je da kandidat pokaže jezičke kompentencije na nivou obrazovanog izvornog govornika.

Rezultati ispita dostupni su nakon šest nedelja. A, B i C su prelazne ocene, dok su D i E neprelazne. Cenu ispita određuje British Council (Britanski savet).

Pripremna nastava u našoj školi odvija se u malim grupama, a najučestalije su obuke individualnog karaktera, 1 na 1 kako bi potpuna pažnja bila usmerena na poboljšanju slabih tačaka polaznika. Nastava se izvodi isključivo na engleskom jeziku, jer je to najbolji način da polaznik  usavrši sve jezičke veštine. 

Dinamika kursa i fond časova određeni su potrebama svakog pojedinačnog polaznika.

 

Više o CPE testu i pripremi možete saznati kod nas: kontakti