March 1, 2017

CAE

CAE (Certificate in Advanced English)

CAECAE je Kembridžov ispit koji je ekvivalentan C1 nivou CEFR-a (Common European Framework of Reference for Languages). Osoba koja je na ovom nivou suvereno vlada engleskim jezikom i sa lakoćom se sporazumeva u akademskim i korporativnim krugovima. Ovaj sertifikat validan je prilikom apliciranja za diplomske/postdiplomske studije i konkrurse za posao gotovo svuda u svetu. Validan je i od strane vodećih svetskih kompanija (MICROSOFT, COCA-COLA, SONY, BOSCH, DHL, NOKIA, SIEMENS, ADIDAS i druge). U našoj zemlji, CAE je jedan od najcenjenijih sertifikata kao referenca profesionalnoj biografiji i sve veći broj kompanija zahteva od svojih zaposlenih CEA sertifikat kao dokaz o poznavanju engleskog jezika na izuzetno visokom nivou, neophodnom za sporazumevanje sa inostranim klijentima i partnerima.

CAE ispit moguće je polagati u Britanskom Savetu (British Council) u Beogradu, na adresi Terazije 8/II.  Ispit se održava nekoliko puta godišnje. Stečeni sertifikat  je trajno validan i može se koristiti prilikom prijave za stipendije, studije u inostranstvu kao i prilikom apliciranja za posao u kompanijama u velikom broju zemalja i institucija.

Pripremna nastava za polaganje CAE ispita u „NS PRO GROUP-u“ zahteva prethodno besplatno testiranje kandidata čije bi znanje engleskog jezika trebalo da bude na zavidnom nivou. Potom kandidat radi test iz vokabulara, nakon čega sledi procena znanja polaznika od strane profesora. U toku nastave temeljno se uvežbavaju jezičke kompetencije koje se testiraju na samom CAE ispitu. U jezičke kompetencije spadaju: čitanje, slušanje, upotreba engleskog jezika, govor i pisanje.

CAE ispit sastoji se iz sledećih delova:

Č i t a nj e  u trajanju od 90 minuta. U ovom delu od kandidata se očekuje da razume tekstove iz različitih pisanih medija, kao i da demonstrira različite namene čitanja: čitanje teksta radi dobijanja opšte informacije ili pronalaženje posebne informacije, donošenje zaključaka iz konteksta teksta i slično. U ovom delu testira se i poznavanje gramatike i vokabulara.

 

P i s a nj e  podrazumeva pisanje eseja na zadate teme, od kojih je jedna obavezna, a drugu bira sam kandidat od četiri ponuđene. Ovaj segment traje 90 minuta.

 

S l u š a nj e  u trajanju od oko 40 minuta. Kandidat bi trebalo da razume tekst u celini, bilo da je tekst u formi najave, razgovora, radio izveštaja i slično. Kandidat treba da odgovori na 30 pitanja, na neka po modelu višestrukog izbora ili spajanja, na neka dopunjavanjem rečenica.

 

U s m e n i  deo ispita traje oko 15 minuta, najčešće u paru sa jednim od kandidata. Kandidat mora da iznese sopstveni stav i sposobnost za pregovaranje na engleskom jeziku, na akademskom nivou.

 

Rezultati ispita dostupni su nakon šest nedelja. A, B i C su prelazne ocene, dok su D i E neprelazne. Cenu ispita određuje British Council (Britanski savet).

 

Pripremna nastava u našoj školi odvija se u malim grupama. Najučestalije su obuke individualnog karaktera, 1 na 1 kako bi potpuna pažnja bila usmerena na poboljšanju slabih tačaka polaznika. Nastava se izvodi isključivo na engleskom jeziku, jer je to najbolji način da se polaznik oslobodi jezičke barijere i uvežba sve jezičke veštine.  

Dinamika kursa i fond časova određeni su potrebama svakog pojedinačnog polaznika.

U nastavi se pored užbenika, koji je namenjen isključivo za pripremu CAE ispita, koristi i prateća literatura i dodatna audio i video pomagala. Radimo na tome, kako bi polaznik bio u potpunosti pripremljen na složen koncept ovog ispita.

 

Ukoliko želite da polažete CAE test, ili više informacija o njemu, javite nam se: kontakti