March 1, 2017

BEC

BEC (Business English Certificate)

bec (business english certificates)BEC je još jedan u nizu Cambridge ESOL ispita, osmišljen da testira poznavanje engleskog jezika u poslovnom kontekstu.

Test BEC je dizajniran za potrebe pojedinaca, kao korisna priprema za sporazumevanje u korporativnim krugovima.

Da bi kandidat savladao terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju, neophodno je da ima predznanje iz engleskog jezika minimalno na nivou B1 po Zajedničkom Evropskom referentnom okviru za strane jezike (CEFR-u), što se utvrđuje ulaznim testiranjem.

Svaki BEC ispit sastoji se iz četiri dela:  čitanje, pisanje, slušanje i konverzacija.

Sve informacije o lokacijama i terminima polaganja BEC ispita možete pronaći na sajtu Britanskog Saveta (British Council): http://www.britishcouncil.rs/exam/cambridge/dates-fees-locations

Postoji kompjuterska i pismena verzija testa, ali neki ispitni centri nude samo pismenu verziju. Usmeni deo ispita uvek podrazumeva konverzaciju sa predavačem.

Centar za edukaciju „NS PRO GROUP“ u svim svojim centrima organizuje pripremnu nastavu za polaganje BEC ispita. Zakazivanju nastave prethodi besplatno ulazno testiranje nivoa znanja kandidata. Kandidat bi već trebalo da poznaje engleski jezik na nivou B1 (Intermediate) kako bi bio u stanju da proširi svoja znanja vezano za pojmove koji se koriste u poslovnom engleskom.

Pripremna nastava uglavnom je individualnog tipa, „1 na 1“, predavač i polaznik. Dužina trajanja nastave i fond časova uslovljeni su nivoom znanja i potencijalom svakog pojedinačnog kandidata.

Postoje tri nivoa klasifikacije: BEC Preliminary, BEC Vantage i  BEC Higher.

BEC Preliminary

On je jedan od Kemridžovih poslovnih ispita i podrazumeva da kandidat već poznaje engleski jezik na nivou B1 po Zajedničkom Evropskom referentnom okviru za strane jezike (CEFR).

Polaganje ovog testa obuhvata pet delova:

Č i t a nj e  i  p i s a nj e – 90 minuta, 45 pitanja, 2 eseja
S l u š a nj e  – 40 minuta, 30 pitanja
U s m e n i  d e o – intervju, najčešće koverzacija sa još jednim kandidatom u trajanju od 12 minuta

 

BEC Vantage

Vantage predstavlja ispit poslovnog engleskog koji je ekvivalentan B2 nivou na skali CEFR-a (Zajednički Evropski referentni okvir za strane jezike), i od kandidata se očekuje da poznaje jezik na konverzacijskom nivou što se utvrđuje ulaznim testiranjem.

Test se sastoji iz pet delova

Č i t a n j e – 60 minuta, 45 pitanja

P i s a nj e – dva zadatka, 45 minuta

S l u š a nj e – 40 minuta, 30 pitanja

U s m e n i   d e o – 15 minuta, konverzacija sa drugim kandidatom

BEC Higher

Higher je ispit poslovnog engleskog koji podrazumeva da kandidat ulaznim testom dokaže da poznaje jezik na C1 nivou po Zajedničkom Evropskom referentnom okviru za strane jezike (CEFR).

Ispit je sadržan od sledećih delova:

Č i t a nj e – 60 minuta, 52 pitanja

P i s a nj e – dve teme, 70 minuta

S l u š a nj e – 40 minuta, 30 pitanja

U s m e n i   d e o – 16 minuta, konverzacija sa drugim kandidatom

 

Ukoliko Vas zanimaju ovi kursevi, javite nam se: kontakti